Wijkwandeling 'Door Lanxmeer'

De wandeling ‘door Lanxmeer’ is ongeveer drie kilometer lang en gaat langs en door zesentwintig mooie, leuke en interessante plekken in de wijk. Door weelderige natuur, langs duurzame (soms heel experimentele) woningen en bedrijven, over de akkers en het erf van een stadsboerdij en nog veel meer. Hij is bedacht en uitgezet door bewoners uit de wijk en beschikbaar voor iedereen die meer wil weten over deze bijzondere wijk en op eigen gelegenheid Lanxmeer wil ontdekken.

 

Stichting Terra Bella en Bewonersvereniging EVA-Lanxmeer, juni 2017

Kijkje in de keuken van onze snoeiploeg

De boomgaard-snoeiploeg van Terra Bella is één van de vele vrijwilligersgroepen die is aangesloten bij Landschapsbeheer Gelderland (LBG). Samen verzetten we veel werk. Om dat te laten zien heeft LBG een prachtig boekje uitgebracht waarin 12 groepen worden geportretteerd. Onze snoeiploeg staat er mooi in. Neem maar eens een kijkje in het digitale boekje


Landschapsbeheer Gelderland, december 2015

Waterkwaliteit van de vijvers in Lanxmeer

Quickscan Waterkwaliteit vijf vijvers in de wijk Lanxmeer 2020
Naar aanleiding van berichten over verminderde waterkwaliteit heeft Terra Bella in 2020 een quickscan aangevraagd om de waterkwaliteit en de ecologische kwaliteit van de vijvers te meten. Dit rapport beschrijft de vijvers en de gemeten waarden.
2020-112 Notitie waterkwaliteit vijvers
Adobe Acrobat document 331.0 KB

Duurzame Landschapsarchitectuur

In dit boek is onze wijk één van de 42 projecten die wordt gepresenteerd om kennis en ervaring van duurzame ontwerpen te ontsluiten. Wij staan in de categorie Biodiversiteit. Maar dat had natuurlijk zonder probleem ook gekund in de andere categorieën Energie, Klimaat, Kringlopen, Tijd en Water.


Het boek is HIER te bestellen.


Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL), januari 2015

Groene ruimte moet je maken: interactie tussen gemeenten en lokale groeninitiatieven
Een samenvatting van de masterscriptie “Do-it-yourself greening: interaction between municipal authorities and community-led initiatives for urban green spaces” door Cathy de Jongh
MSc scriptie samenvatting CdJ - Groene r
Adobe Acrobat document 828.6 KB

Onderzoek 'Participatie in het openbaar groenbeheer'

Terra Bella nam ter gelegenheid van vijf jaar beheersovereenkomst het initiatief om kritisch te kijken naar de praktijk van het bewonerszelfbeheer van de groene ruimte in onze wijk Lanxmeer. Deze vorm van beheer is uniek in Nederland. Uit de ervaring van Terra Bella zijn lessen voor de toekomst en voor andere vergelijkbare initiatieven te destilleren. We gaven de opdracht voor deze effectenstudie aan de Wetenschapswinkel Wageningen, die samen met Alterra en een groot aantal studenten het werk uitvoerde. De eindresultaten zijn gebundeld in dit samenvattende rapport.

Wetenschapswinkel Wageningen UR, april 2011  

De onderliggende deelrapporten richtten zich op de volgende onderzoeksvragen:

  1. Samenleving & ruimte: Welke effecten heeft de vergaande bewonersparticipatie in het openbaar groenbeheer gehad op onderwerpen als: sociale cohesie, aantrekkelijkheid, leefbaarheid, beleefbaarheid, natuurlijkheid en duurzaamheid? 
Een Franse studente deed in de zomer van 2009 waarnemingsonderzoek naar de sociale cohesie in onze wijk.
    (deelrapport: 'Neighbourhood social cohesion through the collective design, maintenance and use of green spaces')
  2. Biodiversiteit: Wat zijn de effecten van het ecologisch gevoerde beheer op de soortenrijkdom?
Een groep studenten verzamelde en bestudeerde de bestaande gegevens over de natuur en dacht na over het vergoten van de kennis over dier en planten in Lanxmeer.
    (deelrapport: 'Flora en fauna in EVA Lanxmeer - Soortenoverzicht en Monitoringsstrategie')

Onderzoek naar het functioneren van onze helofytenfilters

Tiemen Nanninga - student aan de Wageningen Universiteit - heeft afgelopen jaar de helofytenfilters in Drielanden (Groningen), Polderdrift (Arnhem) en Lanxmeer (Culemborg) onderzocht. Op basis hiervan heeft hij een aantal valkuilen geïdentificeerd, die belangrijk zijn bij de implementatie van helofytenfilters zowel in Nederland als in ontwikkelingslanden.

Wageningen University, juli 2011

Gezond, leefbaar en veilig

Onder dit mom hebben stedenbouwers, architecten, ontwikkelaars, beleidsmakers bij overheden, adviseurs en corporatiemedewerkers zes excursies ondernomen naar projecten die interessant zijn vanwege hun combinatie van duurzaamheid en aantrekkelijk stedenbouw. In 2009 zijn de ervaringen in Lanxmeer uitgebreid gedeeld en opgenomen in dit boekje.

Output #16, Nirov, januari 2010

Bouwen met burgers

Dit rapport over collectief particulier opdrachtgeverschap is het beheer door bewoners in de wijk Lanxmeer als voorbeeld uitgelicht (p. 72-73).

Provincie Noord-Brabant, november 2007

Bewoners aan de bak

De titel ‘Bewoners aan de bak!’ geeft precies aan wat de grote uitdaging is van anders omgaan met water. Dat is het goed betrekken van de bewoners (en instellingen en bedrijven) bij het plannen, ontwerpen, uitvoeren en beheer en onderhoud van stedelijk water. Bewoners aan de Bak! heeft geleerd van de ervaringen met bewonersparticipatie in andere domeinen zoals de energie- en de milieuprojecten. Eén daarvan is Lanxmeer.

Leven met Water, oktober 2007

Private betrokkenheid en groene kwaliteit

Hoe kunnen ondernemers en burgers helpen om de groenambities als publiek belang in het landelijk en stedelijk gebied te realiseren? Die vraag is aan de hand van inspirerende praktijkvoorbeelden van bijzondere arrangementen tussen publieke en private partijen onderzocht. De opzet en het beheer van de groene ruimte in Lanxmeer is een van de voorbeelden.

Raad voor het landelijk gebied, oktober 2007

Hoe zit ons (afval)watersysteem in elkaar?

In dit technische rapport 'Brongerichte inzameling en lokale behandeling van afvalwater' bekijkt de Stowa hoe we met ons afvalwater om (kunnen) gaan. Op pagina 22 t/m 24 wordt het (afval)watersysteem van onze wijk uitgelegd.

Stowa, rapport #13, 2005

Een tuin van de hele buurt

'De weg tot een gemeenschappelijke tuin' is de ondertitel van dit rapport dat het proces beschrijft dat de bewoners van de 2e bouwfase (Toon Hermanshof en Lodewijk van Deijsselhof) hebben doorlopen om samen hun tuin te ontwerpen, inrichten en beheren. Het rapport bevat waardevolle tips voor gemeenten en bewonersverenigingen die ook met participatie in het groenbeheer aan de slag willen gaan.

Wetenschapswinkel, Wageningen UR, april 2003

Archeologische onderzoeken

Op de stadsboerderij en in het wijkpark en de archeologische heuvel is uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan. In drie uitgebreide rapporten staan prachtige wetenswaardigheden over de vorige bewoners van onze wijk.

 

"Er zijn archeologische sporen aangetroffen uit de Romeinse Tijd en de Volle- en Late Middeleeuwen. In de tussenliggende periode lijkt het terrein niet in gebruik te zijn geweest. De sporen uit de Romeinse Tijd betreffen crematiegraven, behorend tot een grafveld ... dat tussen het eind van de 1e eeuw en de 3e eeuw n. Chr. in gebruik is geweest. De sporen uit de Volle- en Late Middeleeuwen betreffen muurresten, grachten, sloten en kuilen. Deze behoren behoren ofwel bij de oudste fase, een motte, of bij de latere steenbouw van het kasteel."


ARC, 2003-2004


JAARVERSLAGEN EN BEGROTINGEN

klik hier

ACTIVITEITENKALENDER

 

Wijkwerkdagen 2024

- 20 januari: Winterwerkdag

- 6 april: Voorjaarsfris

- 29 juni: Zomers hooien

- 14/15 september: Appelpluk en appelfeest

- 28 september: Nazomers hooien

 

Snoeien in de boomgaard

zaterdagochtenden 10:00-12:30

in het najaar gaan we weer beginnen

- vanaf 28 oktober 2023 om de week

(zie ook agenda)

WIJKWANDELING 'DOOR LANXMEER'

Beleef onze bijzondere, ecologische woonwijk zelf. Download hier de wandelroute ‘Door Lanxmeer’ (kaartje en toelichting).